Make your own free website on Tripod.com

آيا روي ويندوز XP مي توان لينوكس را نصب نمود؟

 بله. با استفاده از
Cdهاي نصب لينوكس آن را روي رايانه نصب كنيد. در موقع بوت شدن ويندوز از شما سوال مي شود كه مي خواهيد رايانه خود را با لينوكس بوت كنيد يا ويندوز.