Make your own free website on Tripod.com

چگونه مي توان فايل هاي DAT را براي VCD قابل فهم كرد؟هنگام ايجاد يك CD جديد مثلا در برنامه Nero بايد Video CD را انتخاب كنيد و سپس فايل هاي تصويري مورد نظر خود را از آن طريق اضافه كرده و CD را رايت كنيد. خود برنامه Nero فايل هاي لازم براي اين كه VCD بتواند آن CD را نمايش دهد، اضافه مي كند.