Make your own free website on Tripod.com

دسترسی به کنترلهای ويندوز با Rundll32

 

يک برنامه در دل ويندوز است که توابع موجود در DLL ها را اجرا مي کند و اگر درون Registry را جستجو کنيد متوجه ميشويد که سيستم از آن برای خيلی از وظايف خود استفاده مي کند و بسياری از برنامه ها از آن برای انجام فعاليتهای خود از اين برنامه کمک مي گيرند.

شايد آشنايی با شيوه فراخواندن برنامه ها با
Rundll32 بتواند مفيد باشد مخصوصا برای برنامه نويسان:

توجه داشته باشيد که توابع استفاده شده در فرامين زير به بزرگی و کوچکی حروف حساس مي باشند.

اجرای فرمان زير باعث نمايش کنترل
User Accounts ميشود: rundll32.exe netplwiz.dll,UsersRunDll

اجرای فرمان زير در خط فرمان باعث اجرای
Add Printer Wizard ميشود: rundll32.exe printui.dll,PrintUIEntry /il

اجرای فرمان زير باعث نمايش پنجره
New Share ميشود: rundll32.exe ntlanui.dll,ShareCreate

اجرای فرمان زير باعث نمايش پنجره
Shared Directories ميشود: rundll32.exe ntlanui.dll,ShareManage

اجرای فرمان زير باعث نمايش پنجره
System Properties ميشود: rundll32 shell32,Control_RunDLL "sysdm.cpl"

فرمان زير اين امکان را به شما ميدهد که از خط فرمان يک
URL را باز کنيد:

rundll32.exe url.dll,FileProtocolHandler http://www.iranbrains.net/

مي توانيد از فرامين بالا برای ايجاد ميانبر و دسترسی سريعتر به کنترلها استفاده کنيد.